Công cụ kiểm tra kết quả xổ số & kết quả xổ số mới nhất

Xổ số xổ số phần lan (7 của 40)

Hệ thống chưa hoàn chỉnh

100% 2 – tại 2 đoán:

Phòng: 8 – Vé: 3

Phòng: 9 – Vé: 3

Phòng: 10 – Vé: 3

Phòng: 11 – Vé: 4

Phòng: 12 – Vé: 5

Phòng: 13 – Vé: 6

Phòng: 14 – Vé: 6

Phòng: 15 – Vé: 7

Phòng: 16 – Vé: 8

Phòng: 17 – Vé: 9

Phòng: 18 – Vé: 10

Phòng: 19 – Vé: 11

Phòng: 20 – Vé: 12

Phòng: 21 – Vé: 13

Phòng: 22 – Vé: 13

Phòng: 23 – Vé: 16

Phòng: 24 – Vé: 17

Phòng: 25 – Vé: 18

Phòng: 26 – Vé: 19

Phòng: 27 – Vé: 20

Phòng: 28 – Vé: 22

Phòng: 29 – Vé: 23

Phòng: 30 – Vé: 25

Phòng: 31 – Vé: 26

Phòng: 32 – Vé: 28

Phòng: 33 – Vé: 30

Phòng: 34 – Vé: 31

Phòng: 35 – Vé: 32

Phòng: 36 – Vé: 33

Phòng: 37 – Vé: 35

Phòng: 38 – Vé: 39

Phòng: 39 – Vé: 39

Phòng: 40 – Vé: 40

Phòng: 41 – Vé: 43

Phòng: 42 – Vé: 46

Phòng: 43 – Vé: 49

Phòng: 44 – Vé: 51

Phòng: 45 – Vé: 52

100% 3 – tại 3 đoán:

Phòng: 8 – Vé: 4

Phòng: 9 – Vé: 4

Phòng: 10 – Vé: 6

Phòng: 11 – Vé: 8

Phòng: 12 – Vé: 11

Phòng: 13 – Vé: 13

Phòng: 14 – Vé: 15

Phòng: 15 – Vé: 15

Phòng: 16 – Vé: 24

Phòng: 17 – Vé: 27

Phòng: 18 – Vé: 33

Phòng: 19 – Vé: 35

Phòng: 20 – Vé: 45

Phòng: 21 – Vé: 49

Phòng: 22 – Vé: 59

Phòng: 23 – Vé: 65

Phòng: 24 – Vé: 76

Phòng: 25 – Vé: 83

Phòng: 26 – Vé: 94

Phòng: 27 – Vé: 105

Phòng: 28 – Vé: 120

Phòng: 29 – Vé: 132

Phòng: 30 – Vé: 142

Phòng: 31 – Vé: 153

Phòng: 32 – Vé: 165

Phòng: 33 – Vé: 191

100% 4 – tại 4 đoán:

Phòng: 8 – Vé: 5

Phòng: 9 – Vé: 6

Phòng: 10 – Vé: 10

Phòng: 11 – Vé: 17

Phòng: 12 – Vé: 24

Phòng: 13 – Vé: 30

Phòng: 14 – Vé: 44

Phòng: 15 – Vé: 57

Phòng: 16 – Vé: 76

Phòng: 17 – Vé: 99

Phòng: 18 – Vé: 126

Phòng: 19 – Vé: 151

Phòng: 20 – Vé: 198

100% 5 – tại 5 đoán:

Phòng: 8 – Vé: 6

Phòng: 9 – Vé: 9

Phòng: 10 – Vé: 20

Phòng: 11 – Vé: 34

Phòng: 12 – Vé: 59

Phòng: 13 – Vé: 78

Phòng: 14 – Vé: 138

Phòng: 15 – Vé: 189

100% 6 – tại 6 đoán:

Phòng: 8 – Vé: 7

Phòng: 9 – Vé: 16

Phòng: 10 – Vé: 45

Phòng: 11 – Vé: 84

Phòng: 12 – Vé: 176

Hệ thống chưa hoàn chỉnh

100% 2 – tại 2 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 3

Phòng: 8 – Vé: 3

Phòng: 9 – Vé: 3

Phòng: 10 – Vé: 4

Phòng: 11 – Vé: 6

Phòng: 12 – Vé: 6

Phòng: 13 – Vé: 7

Phòng: 14 – Vé: 7

Phòng: 15 – Vé: 10

Phòng: 16 – Vé: 10

Phòng: 17 – Vé: 12

Phòng: 18 – Vé: 12

Phòng: 19 – Vé: 15

Phòng: 20 – Vé: 16

Phòng: 21 – Vé: 17

Phòng: 22 – Vé: 19

Phòng: 23 – Vé: 21

Phòng: 24 – Vé: 22

Phòng: 25 – Vé: 23

Phòng: 26 – Vé: 24

Phòng: 27 – Vé: 27

Phòng: 28 – Vé: 28

Phòng: 29 – Vé: 30

Phòng: 30 – Vé: 31

Phòng: 31 – Vé: 31

Phòng: 32 – Vé: 38

Phòng: 33 – Vé: 39

Phòng: 34 – Vé: 40

Phòng: 35 – Vé: 42

Phòng: 36 – Vé: 47

Phòng: 37 – Vé: 50

Phòng: 38 – Vé: 52

Phòng: 39 – Vé: 54

Phòng: 40 – Vé: 55

Phòng: 41 – Vé: 59

Phòng: 42 – Vé: 63

Phòng: 43 – Vé: 65

Phòng: 44 – Vé: 67

Phòng: 45 – Vé: 70

100% 3 – tại 3 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 4

Phòng: 8 – Vé: 4

Phòng: 9 – Vé: 7

Phòng: 10 – Vé: 10

Phòng: 11 – Vé: 11

Phòng: 12 – Vé: 15

Phòng: 13 – Vé: 21

Phòng: 14 – Vé: 25

Phòng: 15 – Vé: 31

Phòng: 16 – Vé: 38

Phòng: 17 – Vé: 44

Phòng: 18 – Vé: 48

Phòng: 19 – Vé: 60

Phòng: 20 – Vé: 71

Phòng: 21 – Vé: 77

Phòng: 22 – Vé: 77

Phòng: 23 – Vé: 104

Phòng: 24 – Vé: 116

Phòng: 25 – Vé: 130

Phòng: 26 – Vé: 130

Phòng: 27 – Vé: 167

Phòng: 28 – Vé: 185

100% 4 – tại 4 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 5

Phòng: 8 – Vé: 7

Phòng: 9 – Vé: 12

Phòng: 10 – Vé: 20

Phòng: 11 – Vé: 32

Phòng: 12 – Vé: 41

Phòng: 13 – Vé: 66

Phòng: 14 – Vé: 80

Phòng: 15 – Vé: 117

Phòng: 16 – Vé: 152

Phòng: 17 – Vé: 188

100% 5 – tại 5 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 6

Phòng: 8 – Vé: 12

Phòng: 9 – Vé: 30

Phòng: 10 – Vé: 50

Phòng: 11 – Vé: 100

Phòng: 12 – Vé: 132

Người thắng cuộc

Ngày Người chiến thắng Chiến thắng trên người vẽ giấy
03.04.2020

được cho bởi.

441,03 EUR≈ 34 601,01 ₽
30.01.2020

được cho bởi.

469,85 EUR≈ 36 862,08 ₽
03.08.2017

Jakub W..

77,03 USD≈ 5 434,25 ₽
27.07.2017

Wilawan R.

53,23 GBP≈ 4 631,60 ₽
27.06.2017

Rixon S.

39,15 USD≈ 2 761,92 ₽
20.06.2017

Viktoras G.

39,85 GBP≈ 3 467,39 ₽
10.06.2017

Jakub S..

50,73 USD≈ 3 578,86 ₽
20.05.2017

Paul B.

33,18 EUR≈ 2 603,14 ₽
11.05.2017

Victor B.

391,60 USD≈ 27 626,28 ₽
09.05.2017

Rushan S.

42,43 USD≈ 2 993,32 ₽
09.05.2017

Samir v.

42,43 USD≈ 2 993,32 ₽
06.05.2017

Maxim I.

62,74 USD≈ 4 426,13 ₽
06.05.2017

Yahia A.

64,21 USD≈ 4 529,83 ₽
02.05.2017

Михаил У.

29,74 USD≈ 2 098,07 ₽
27.04.2017

Stanislav B.

50,64 EUR≈ 3 972,96 ₽
25.04.2017

Đặng Tất P.

34,11 USD≈ 2 406,36 ₽
22.04.2017

Elena G.

51,99 USD≈ 3 667,75 ₽
22.04.2017

Oleg I.

51,99 USD≈ 3 667,75 ₽
18.04.2017

Sergey R.

2 492,20 RUBL≈ 2 492,20 ₽
18.04.2017

Olivier d.

47,43 EUR≈ 3 721,12 ₽
01.04.2017

Walter W.

61,10 EUR≈ 4 793,60 ₽
30.03.2017

Yahia A.

34,88 USD≈ 2 460,69 ₽
25.03.2017

Zina A..

21,26 GBP≈ 1 849,86 ₽
14.03.2017

Przemylaw M..

61,86 AUD≈ 2 906,82 ₽
02.03.2017

Petur Egholm E.

34,81 EUR≈ 2 731,02 ₽
25.02.2017

đập c.

49,66 GBP≈ 4 320,97 ₽
16.02.2017

CHERYL-LEE D.

48,02 AUD≈ 2 256,48 ₽
26.01.2017

Justin M.

55,05 EUR≈ 4 318,95 ₽
24.01.2017

Sławomir K.

3 601,60 RUBL≈ 3 601,60 ₽
17.01.2017

Barbara S.

60,33 EUR≈ 4 733,19 ₽

Tiền thắng lớn nhất ở Mỹ

TRONG 2016 năm, có một cuộc rút thăm giải thưởng với số lượng $1,589 tỷ. Giành được 3 vé: 2 tennessee, 2 từ California và những nơi khác 2 từ florida. Tất cả những người chiến thắng đã tận dụng lợi thế của khoản thanh toán một lần bằng $327,8 triệu cho mỗi cặp.

Trúng xổ số Mỹ lớn nhất – $1,589 tỷ

TRONG 2013 năm, có một cuộc rút thăm giải thưởng với số lượng $590,5 triệu. Một cư dân từ Florida trở thành người trúng giải độc đắc. Người chiến thắng đã thực hiện quyền nhận thanh toán một lần với số tiền $370,9 triệu.

Xổ số Mỹ lớn nhất trúng thưởng – $590,5 triệu

TRONG 2012 năm, có một cuộc rút thăm giải thưởng với số lượng $587,5 triệu. Chủ sở hữu thép 2 cư dân từ Missouri (một tấm vé) và 1 từ Arkansas. Tất cả những người chiến thắng đã tận dụng lợi thế của việc thanh toán một lần bằng nhau $192,3 triệu.

Thắng lớn trong xổ số kiểu Mỹ – $587,5 triệu

TRONG 2015 năm, có một cuộc rút thăm giải thưởng với số lượng $564 triệu. Chủ sở hữu thép 1 một cư dân của Bắc Carolina và 2 cư dân từ Texas và Puerto Rico. Tất cả những người chiến thắng đã tận dụng lợi thế của khoản thanh toán một lần bằng $127 triệu.

Thắng lớn trong xổ số Mỹ – $564 triệu

TRONG 2016 năm, có một cuộc rút thăm giải thưởng với số lượng $487 triệu. Thuộc sở hữu của cư dân từ New Hampshire. Những người chiến thắng đã tận dụng lợi thế của khoản thanh toán một lần bằng $342 triệu.

Tiền thắng lớn nhất ở Mỹ – $487 triệu

Xổ số trực tuyến với tiền thắng cược thật

Mọi thứ trên trang web của chúng tôi là hoàn toàn trung thực và minh bạch. Угадали все цифры — получили денежный приз. Bạn có muốn biết, mua vé số ở đâu? Tất nhiên, chúng tôi. Chọn xổ số yêu thích của bạn hoặc thậm chí nhiều cùng một lúc, để tăng cơ hội chiến thắng. Và chơi! Có thể, bạn sẽ giành được nhiều giải đặc biệt cùng một lúc? Hãy thử?

Xổ số phổ biến ở Nga. Điều này chủ yếu là do thực tế, rằng các nhóm giải thưởng đủ ấn tượng, tương ứng, và cơ hội giành được một khoản tiền đáng kể là cao. Xổ số ở Nga đã trở thành một truyền thống gia đình. Cách đây vài thập kỷ, cả gia đình tụ tập trước màn hình TV và chờ đợi kết quả bốc thăm. Cần lưu ý, rằng số liệu thống kê về chiến thắng trong các trò chơi xổ số ở Liên bang Nga là khá cao, do đó nhu cầu mua vé ngày càng tăng không ngừng.

Một sự thật thú vị trong lịch sử của trò chơi xổ số là, rằng dưới thời Liên Xô, xổ số đã góp phần đáng kể vào sự phát triển của nền kinh tế và xây dựng các cơ sở chiến lược quan trọng cho đất nước. Việc hỗ trợ tài chính cho "Thế vận hội 80" hoàn toàn đổ lên vai "Sportloto", mà tại thời điểm đó đã được định vị là một trò chơi dân gian. Ở Liên Xô, trò chơi xổ số là trò chơi cờ bạc hợp pháp duy nhất, do đó, việc mua vé số liên tục chiếm một vị trí riêng trong ngân sách gia đình. Ngay cả trong những thời điểm kinh tế khó khăn nhất, người Nga vẫn không từ bỏ hy vọng và tiếp tục chơi xổ số. Và thắng!

Gosloto đứng đầu danh sách xổ số trúng thưởng phổ biến nhất ở Nga, Xổ số Nga và "Chìa khóa vàng". Gosloto tồn tại ở Liên bang Nga kể từ 2008 của năm. Đặc điểm phân biệt định tính của trò chơi này là, rằng phần lớn của quỹ giải thưởng được đầu tư vào các dự án xây dựng với quy mô khác nhau. Nguồn vốn cho các chương trình phát triển thể thao cũng đóng một vai trò quan trọng

Theo cách này, Gosloto không chỉ mang lại cho công dân đất nước cơ hội cải thiện sức khỏe của họ, mà còn là nhà tài trợ trong việc thực hiện các dự án có tầm quan trọng quốc gia. Loto của Nga nổi bật trong số các trò chơi tương tự khác vì tập trung vào dòng chính của trò chơi gia đình

Ban đầu, trò chơi này được định vị là xổ số tại nhà. Xổ số "Chìa khóa vàng" mang đến cơ hội làm giàu không chỉ cho người Nga, mà còn để nhận không gian sống như một món quà. Trong trò chơi xổ số này, trong số ba vé, một vé trúng thưởng, điều này kích thích đáng kể sự quan tâm của người chơi đối với xổ số này. Ngoài các loại hình xổ số trên, có nhiều trò chơi tương tự khác ở Nga, có một số tính năng và lợi thế.

Hệ thống chưa hoàn chỉnh

100% 2 – tại 2 đoán:

Phòng: 8 – Vé: 3

Phòng: 9 – Vé: 3

Phòng: 10 – Vé: 3

Phòng: 11 – Vé: 4

Phòng: 12 – Vé: 5

Phòng: 13 – Vé: 6

Phòng: 14 – Vé: 6

Phòng: 15 – Vé: 7

Phòng: 16 – Vé: 8

Phòng: 17 – Vé: 9

Phòng: 18 – Vé: 10

Phòng: 19 – Vé: 11

Phòng: 20 – Vé: 12

Phòng: 21 – Vé: 13

Phòng: 22 – Vé: 13

Phòng: 23 – Vé: 16

Phòng: 24 – Vé: 17

Phòng: 25 – Vé: 18

Phòng: 26 – Vé: 19

Phòng: 27 – Vé: 20

Phòng: 28 – Vé: 22

Phòng: 29 – Vé: 23

Phòng: 30 – Vé: 25

Phòng: 31 – Vé: 26

Phòng: 32 – Vé: 28

Phòng: 33 – Vé: 30

Phòng: 34 – Vé: 31

Phòng: 35 – Vé: 32

Phòng: 36 – Vé: 33

Phòng: 37 – Vé: 35

Phòng: 38 – Vé: 39

Phòng: 39 – Vé: 39

Phòng: 40 – Vé: 40

Phòng: 41 – Vé: 43

Phòng: 42 – Vé: 46

Phòng: 43 – Vé: 49

Phòng: 44 – Vé: 51

Phòng: 45 – Vé: 52

100% 3 – tại 3 đoán:

Phòng: 8 – Vé: 4

Phòng: 9 – Vé: 4

Phòng: 10 – Vé: 6

Phòng: 11 – Vé: 8

Phòng: 12 – Vé: 11

Phòng: 13 – Vé: 13

Phòng: 14 – Vé: 15

Phòng: 15 – Vé: 15

Phòng: 16 – Vé: 24

Phòng: 17 – Vé: 27

Phòng: 18 – Vé: 33

Phòng: 19 – Vé: 35

Phòng: 20 – Vé: 45

Phòng: 21 – Vé: 49

Phòng: 22 – Vé: 59

Phòng: 23 – Vé: 65

Phòng: 24 – Vé: 76

Phòng: 25 – Vé: 83

Phòng: 26 – Vé: 94

Phòng: 27 – Vé: 105

Phòng: 28 – Vé: 120

Phòng: 29 – Vé: 132

Phòng: 30 – Vé: 142

Phòng: 31 – Vé: 153

Phòng: 32 – Vé: 165

Phòng: 33 – Vé: 191

100% 4 – tại 4 đoán:

Phòng: 8 – Vé: 5

Phòng: 9 – Vé: 6

Phòng: 10 – Vé: 10

Phòng: 11 – Vé: 17

Phòng: 12 – Vé: 24

Phòng: 13 – Vé: 30

Phòng: 14 – Vé: 44

Phòng: 15 – Vé: 57

Phòng: 16 – Vé: 76

Phòng: 17 – Vé: 99

Phòng: 18 – Vé: 126

Phòng: 19 – Vé: 151

Phòng: 20 – Vé: 198

100% 5 – tại 5 đoán:

Phòng: 8 – Vé: 6

Phòng: 9 – Vé: 9

Phòng: 10 – Vé: 20

Phòng: 11 – Vé: 34

Phòng: 12 – Vé: 59

Phòng: 13 – Vé: 78

Phòng: 14 – Vé: 138

Phòng: 15 – Vé: 189

100% 6 – tại 6 đoán:

Phòng: 8 – Vé: 7

Phòng: 9 – Vé: 16

Phòng: 10 – Vé: 45

Phòng: 11 – Vé: 84

Phòng: 12 – Vé: 176

Người thắng cuộc

Ngày Người chiến thắng Giành chiến thắng tại máy đánh bạc
01.07.2020

Isabel Z.

200,42 USD≈ 14 139,07 ₽
20.06.2020

Andrew L.

181,03 GBP≈ 15 751,63 ₽
07.06.2020

Andrew L.

160,47 GBP≈ 13 962,68 ₽
12.04.2020

francois c.

224,00 EUR≈ 17 573,92 ₽
11.04.2020

francois c.

224,00 EUR≈ 17 573,92 ₽
21.08.2019

DJ D.

180,00 EUR≈ 14 121,90 ₽
04.05.2019

DJ D.

110,00 EUR≈ 8 630,05 ₽
28.04.2019

Andrew L.

86,43 GBP≈ 7 520,37 ₽
27.01.2019

Elba J.

158,58 USD≈ 11 187,37 ₽
26.01.2019

Elba J.

158,58 USD≈ 11 187,37 ₽
17.01.2019

Elba J.

159,48 USD≈ 11 250,87 ₽
08.12.2018

Andrew L.

281,54 GBP≈ 24 497,12 ₽
01.12.2018

JOHN D.

134,77 GBP≈ 11 726,49 ₽
04.07.2018

Wolfgang L.

110,00 EUR≈ 8 630,05 ₽
04.07.2018

Wolfgang L.

110,00 EUR≈ 8 630,05 ₽
04.07.2018

Hassabi A.

149,16 USD≈ 10 522,82 ₽
04.07.2018

Hassabi A.

149,16 USD≈ 10 522,82 ₽
21.04.2018

Uwe R.

128,00 EUR≈ 10 042,24 ₽
22.11.2017

Wolfgang L.

90,00 EUR≈ 7 060,95 ₽
16.08.2017

Ramasubramanian S.

30,51 USD≈ 2 152,39 ₽
16.08.2017

alison K.

37,98 GBP≈ 3 304,68 ₽
09.08.2017

reggy P.

36,00 EUR≈ 2 824,38 ₽
09.08.2017

Đánh dấu R.

32,41 GBP≈ 2 820,03 ₽
09.08.2017

alison K.

32,41 GBP≈ 2 820,03 ₽
02.08.2017

Brad M.

43,66 USD≈ 3 080,09 ₽
26.07.2017

Dean M.

44,73 GBP≈ 3 892,01 ₽
26.07.2017

Nicholas C.

21,47 GBP≈ 1 868,13 ₽
26.07.2017

Ivan C.

44,73 GBP≈ 3 892,01 ₽
19.07.2017

Kim C.

52,31 GBP≈ 4 551,55 ₽
12.07.2017

Brendan T.

27,00 EUR≈ 2 118,29 ₽

Người thắng cuộc

Ngày Người chiến thắng Giành chiến thắng tại máy đánh bạc
13.09.2020

Pascal K.

180,60 EUR≈ 14 168,97 ₽
13.09.2020

Michael A.

350,00 EUR≈ 27 459,25 ₽
13.09.2020

Michael A.

385,00 EUR≈ 30 205,18 ₽
13.09.2020

roland b.

193,50 EUR≈ 15 181,04 ₽
05.09.2020

Audy H.

100,10 EUR≈ 7 853,35 ₽
29.08.2020

Michael A.

232,00 EUR≈ 18 201,56 ₽
29.08.2020

Tối đa M.

116,00 EUR≈ 9 100,78 ₽
27.08.2020

Michael A.

350,00 EUR≈ 27 459,25 ₽
22.08.2020

Michael A.

175,00 EUR≈ 13 729,63 ₽
20.08.2020

Diane X.

192,40 EUR≈ 15 094,74 ₽
20.08.2020

Michael A.

1 326,00 EUR≈ 104 031,33 ₽
20.08.2020

Thorsten Khanh Nam N.

99,00 EUR≈ 7 767,05 ₽
12.08.2020

tấn công.

274,50 EUR≈ 21 535,90 ₽
12.08.2020

FRANCIS M.

158,21 GBP≈ 13 766,03 ₽
29.07.2020

Andrew L.

235,82 GBP≈ 20 518,97 ₽
26.07.2020

Michael A.

304,50 EUR≈ 23 889,55 ₽
05.07.2020

Michael A.

1 178,50 EUR≈ 92 459,22 ₽
01.07.2020

Michael A.

350,00 EUR≈ 27 459,25 ₽
03.06.2020

Gregory K.

326,06 USD≈ 23 002,62 ₽
03.06.2020

Mario K.

102,00 EUR≈ 8 002,41 ₽
03.06.2020

Hans V.

248,30 EUR≈ 19 480,38 ₽
27.05.2020

Calin P.

495,00 EUR≈ 38 835,23 ₽
27.05.2020

Jamil H.

128,80 USD≈ 9 086,48 ₽
13.05.2020

Seyed Hamidreza E.

132,50 EUR≈ 10 395,29 ₽
13.05.2020

Jamil H.

135,12 USD≈ 9 532,34 ₽
10.05.2020

Daniel L.

161,50 EUR≈ 12 670,48 ₽
10.05.2020

Mircea Ioan C.

237,00 EUR≈ 18 593,84 ₽
09.05.2020

Mircea Ioan C.

237,00 EUR≈ 18 593,84 ₽
09.05.2020

Daniel L.

161,50 EUR≈ 12 670,48 ₽
02.05.2020

Michael A.

350,00 EUR≈ 27 459,25 ₽

- Quy tắc, cách chơi và giải thưởng xổ số.

-

-

OZ xổ số (Oz Lotto) - Xổ số Úc là một xổ số khác của Úc miễn thuế, cũng được tổ chức mỗi tuần một lần.
Giải độc đắc ban đầu trong xổ số này là hai triệu đô la, và giải độc đắc lớn nhất từng giành được trong Oz Lotto là 106 triệu.
Từ lần rút thăm này đến lần rút tiền khác, giải độc đắc được tích lũy, để bạn có cơ hội chơi xổ số nước ngoài này.

-

-

Chọn số Oz Lotto của bạn trực tuyến để tham gia vào một trong những loại hình xổ số phổ biến của Úc với tỷ lệ trúng thưởng đáng kinh ngạc!

Mua vé Oz Lotto của bạn và có cơ hội ghép ít nhất ba số Oz Lotto chính và hai quả bóng thưởng, sẽ giành được một trong bảy giải thưởng lớn vào thứ Ba hàng tuần!

-

GIỚI THIỆU VỀ ÚC - OZ LOTO
Oz Lotto đã giành được một vị trí trong sách lịch sử xổ số của Úc, khi xổ số phá kỷ lục Jackpot của Úc 2009 năm, và một lần nữa trong 2012 năm.

Oz Lotto có nhiều tên khác nhau tùy theo tiểu bang, trong đó anh ấy chơi: Oz Lotto, Lotto Oz 7 hoặc Super 7 trong xổ số.

–История Оз Лото
Ozzy Lotto yêu thích này đã được giới thiệu vào tháng Hai 1994 của năm và xổ số Tattersalls xổ số miền Tây. Jackpot xổ số lớn nhất từ ​​AU $ 112 triệu. (117 triệu. Búp bê. Hoa Kỳ) đã được cài đặt vào tháng 11 2012 của năm, phá kỷ lục trước đó ở AU $ 106 000 000 (CHÚNG TA $ 109 triệu), đã đứng từ tháng sáu 2009 của năm. Oz Lotto hiện đang giữ kỷ lục quốc gia về giải độc đắc lớn nhất quốc gia.

Правила Оз Лото
Oz Lotto đang chơi, chọn bảy số từ một phạm vi đoán 1-45.

Khi hòa, bảy quả bóng được rút ra cùng với hai số tiền thưởng được rút ra từ cùng một cuộn, những gì chỉ tính cho giải thưởng phụ: nơi thứ hai, vị trí thứ tư và vị trí thứ bảy.
Người chơi Ozzy Lotto có thể chọn từ 6 dòng và 12 tạo thành một dòng nhập, hoặc bạn có thể chọn một hình thức đăng nhập có hệ thống, của 9, 10 hoặc là 11 con số, tạo ra tất cả các kết hợp có thể có của các con số đã chọn và tăng cơ hội trúng giải xổ số.

Người chơi có thể có số của họ bằng cách chọn ngẫu nhiên hệ thống (Chọn nhanh), tự chọn số của riêng bạn (chọn lọc tự nhiên), hoặc rút ra một bộ số từ các số đã lưu trên tài khoản xổ số của họ (Con số may mắn của tôi).

ngoài ra, người chơi có thể mua nhiều Rút thăm hoặc Đăng ký, để không bao giờ bỏ lỡ một trận hòa, tận hưởng chiết khấu xổ số đáng kể chỉ có tại theLotter.
Oz Lotto phát hành vào Thứ Ba hàng tuần trong 10:40 GMT ở Queensland Úc, và trận hòa kết thúc sau khoảng 5 giờ trước trên trang web.

-

Chiến thắng trong Oz Lotto
Xổ số có bảy hạng giải thưởng, và hai số tiền thưởng chỉ áp dụng cho giải nhì.

Người chơi có thể giành được giải độc đắc Oz Lotto bằng cách đoán thành công 7/45 phòng, bất kể số tiền thưởng là bao nhiêu.

Jackpot bắt đầu từ AU $ 2000000 và tiếp tục phát triển, không lật nắp.

Tiền thắng cược Oz Lotto được trao một lần (thanh toán một lần), nghĩa là không có thuế.

–Статистика Оз Лото
Hiện tại, Oz Lotto Những Con Số Trúng Thưởng Thường Xuyên Nhất: 27, 29, 28, 35, 40, 43, 34, 16, 17 và 39.

Ít nhất là trúng xổ số bằng các con số: 42, 5, 10, 31, 14, 26, 44, 32, 6 và 8.

-

-

-

https://youtube.com/watch?v = 9_w0qCy226k

-

– KIỂM TRA QUYỀN CỦA CHÍNH MÌNH NGAY BÂY GIỜ!

-

-

-

Người thắng cuộc

Ngày Người chiến thắng Giành chiến thắng tại máy đánh bạc
03.09.2020

người ăn kiêng b.

172,55 EUR≈ 13 537,41 ₽
30.08.2020

Kotsiubynskyi L.

130,25 EUR≈ 10 218,76 ₽
08.07.2020

Günter L.

266,94 EUR≈ 20 942,78 ₽
08.06.2020

Roy P.

127,50 EUR≈ 10 003,01 ₽
03.06.2020

Robert M.

252,86 EUR≈ 19 838,13 ₽
31.05.2020

Bởi T.

294,82 USD≈ 20 798,72 ₽
21.05.2020

Ravil B.

250,31 USD≈ 17 658,67 ₽
05.04.2020

Juan Manuel T.

503,17 USD≈ 35 497,23 ₽
28.03.2020

Pathitta P.

143,35 USD≈ 10 112,94 ₽
20.01.2020

Phumlani Abroad S.

154,60 EUR≈ 12 129,14 ₽
14.01.2020

kay f.

248,15 EUR≈ 19 468,61 ₽
14.01.2020

subhash m.

126,69 USD≈ 8 937,62 ₽
13.01.2020

kay f.

248,15 EUR≈ 19 468,61 ₽
01.01.2020

Kamalesh K..

153,35 USD≈ 10 818,41 ₽
18.12.2019

CỬA R.

135,40 EUR≈ 10 622,81 ₽
02.12.2019

Patrick V.

170,54 USD≈ 12 031,12 ₽
20.11.2019

Thanh M.

116,17 GBP≈ 10 108,09 ₽
03.11.2019

VASIL X.

119,45 USD≈ 8 426,86 ₽
19.10.2019

Fabian P.

151,79 CHF≈ 11 126,14 ₽
12.10.2019

Christian H.

134,58 EUR≈ 10 558,47 ₽
10.10.2019

Pathitta P.

130,83 USD≈ 9 229,69 ₽
01.10.2019

hadel milad s.

311,92 USD≈ 22 005,08 ₽
29.09.2019

Komatineni K.

115,64 USD≈ 8 158,08 ₽
15.08.2019

Ghassan N.

420,86 EUR≈ 33 018,57 ₽
11.08.2019

Olga Viviana P.

133,24 USD≈ 9 399,71 ₽
20.06.2019

Rafael V.

194,25 USD≈ 13 703,79 ₽
08.06.2019

eric t.

125,26 CHF≈ 9 181,50 ₽
07.06.2019

eric t.

125,26 CHF≈ 9 181,50 ₽
24.05.2019

Arkadiusz g.

130,58 EUR≈ 10 244,65 ₽
05.05.2019

pailla sandeep reddy p.

131,87 USD≈ 9 303,06 ₽

Các câu hỏi thường gặp về kết quả xổ số tại Multilotto

Kết quả xổ số được công bố khi nào?

Thời gian và tần suất quay xổ số phụ thuộc vào loại xổ số mà bạn chọn để chơi. Một số xổ số có một lần quay một tuần và một số có tới ba lần trong một tuần. Trong hầu hết các trường hợp, bốc thăm được thực hiện trên truyền hình và sau đó được tải lên YouTube. Sau đó, chúng được đưa vào tờ báo của ngày hôm sau để người chơi xem. Bạn không phải mua báo phức tạp vì kết quả xổ số được cập nhật trên trang web khi chúng được quay. Vì vậy, tất cả những gì bạn phải làm là truy cập trang kết quả xổ số để xem các con số được quay trong xổ số bạn đã chơi.

Tôi sẽ trúng giải gì nếu các con số của tôi khớp với kết quả xổ số?

Việc chia nhỏ giải thưởng hoặc giải thưởng bạn giành được cũng phụ thuộc vào loại xổ số bạn đang chơi. Có những xổ số chỉ trao giải cho người thắng cuộc có tất cả các số từ kỳ quay thưởng trong khi những giải xổ số khác lại thưởng cho người chơi có ít nhất hai số trùng khớp. Khi nói đến giải độc đắc, hầu hết các xổ số ngoài kia chia giải thưởng cho những người chiến thắng vì sẽ khá tốn kém nếu trao cho mỗi người thắng giải độc đắc. Giải thưởng đến ít như $4 nhiều như $1 Tỷ lệ tùy thuộc vào việc bạn chơi xổ số nào và có bao nhiêu con số bạn đã khớp.

Tôi có thể chơi xổ số nào tại Multilotto?

Multilotto là một loạt các giải xổ số quốc tế và bạn có thể tham gia vào từng loại xổ số nếu bạn có tài khoản trên trang web. Một số giải xổ số có sẵn là lớn nhất thế giới trong khi những giải xổ số khác khá thú vị. Các máy đánh bạc phổ biến nhất được cung cấp tại trang web bao gồm các trò chơi như Powerball của Mỹ và Mega Millions đến từ Bắc Mỹ, Euromillions và Euro Jackpot từ Châu Âu và Mega Sena từ Nam Mỹ. Các loại hình xổ số thú vị bao gồm giải Jackpot Bitcoin có 1,000 Bitcoin Jackpot và xổ số Cash4life mang đến cho người chơi cơ hội kiếm € 1.000 mỗi ngày suốt đời.

Điều gì sẽ xảy ra nếu một cuộc xổ số được thắng bởi một tổ chức mà tôi tham gia?

Tổ hợp là một nhóm người chơi kết hợp với nhau để tăng cơ hội trúng số bằng cách chơi một xổ số duy nhất với nhiều vé. Nếu bất kỳ vé số nào của một trong các thành viên là người chiến thắng thì giải thưởng sẽ được chia cho các thành viên của tổ chức. Đây là một cách chia sẻ chi phí tuyệt vời vì bạn chi ít tiền hơn khi mua vé và bạn có thể mua nhiều vé theo nhóm. Đã có những chiến thắng được ghi nhận tại Multilotto cho các tổ chức hợp vốn đã cố gắng đạt được giải độc đắc. Hãy dùng thử và nhóm của bạn có thể nổi lên với chiến thắng.

Tôi có nhận được chiến thắng của mình không nếu kết quả xổ số khớp với vé của tôi?

Multilotto đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được tất cả các chiến thắng của mình bất kể số tiền bạn đã thắng và quốc gia bạn cư trú. Một khi bạn chiến thắng, một thông báo về chiến thắng của bạn sẽ được gửi đến hộp thư đến của bạn và số tiền thắng sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn. Sau đó, bạn có thể sử dụng các phương pháp được cung cấp để rút tiền. Nếu bạn đã trúng giải độc đắc sẽ không cho phép bạn rút tiền hoàn toàn do các giới hạn đã đặt, nhóm hỗ trợ sẽ liên hệ với bạn và bạn sẽ được thực hiện qua các phương thức thanh toán giúp thực hiện các giao dịch lớn.

Gửi và rút tiền

Tài khoản Lotto Agent được giữ bằng đô la. Chuyển bằng rúp được tự động chuyển đổi thành đô la. Tài khoản được bổ sung cho 1 ít nhất lần $15 và nhiều nhất $300

Phương thức tài trợ:

Một loại Đường Uỷ ban
Hệ thống thanh toán Skrill 0 %
Neteller
Tiền Yandex 10 %
WebMoney 4 %
Qiwi 8 %
Bản đồ Hộ chiếu, MasterCard, Maestro, THẾ GIỚI 3 %
Nhà điều hành điện thoại di động MTS, Beeline, Cái loa, Tele-2 7.5 %

Không có vấn đề gì, tiền đến tài khoản ngay lập tức.

Rút tiền từ tài khoản, ngoài các phương pháp bổ sung, có thể ví tiền điện tử Ethereum, LiteCoin и BitCoin. Số tiền tối thiểu - $15. Hoa hồng khi rút tiền:

  • WebMoney - 0.8 %;
  • thẻ - 5 %;
  • tiền điện tử - 0 %;
  • các hệ thống thanh toán và nhà khai thác di động khác - 2 %;

Trang thông báo thời gian dịch là 3 ngày, nhưng trên thực tế, tiền được ghi có vào tài khoản trong 1 ngày sau khi nộp đơn.

Hơn $1 000 rút qua ngân hàng. Các điều khoản và hoa hồng phụ thuộc vào điều kiện của một ngân hàng cụ thể.

Để rút thêm $100 000 liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Rate article