Chúng tôi bắt đầu chơi xổ số từ các quốc gia khác

Đại lý môi giới xổ số thế giới lotto - đánh giá của người chơi: tôi có thể tin tưởng hay là ly hôn?

Hệ thống chưa hoàn chỉnh

100% 2 – tại 2 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 3

Phòng: 8 – Vé: 3

Phòng: 9 – Vé: 3

Phòng: 10 – Vé: 4

Phòng: 11 – Vé: 6

Phòng: 12 – Vé: 6

Phòng: 13 – Vé: 7

Phòng: 14 – Vé: 7

Phòng: 15 – Vé: 10

Phòng: 16 – Vé: 10

Phòng: 17 – Vé: 12

Phòng: 18 – Vé: 12

Phòng: 19 – Vé: 15

Phòng: 20 – Vé: 16

Phòng: 21 – Vé: 17

Phòng: 22 – Vé: 19

Phòng: 23 – Vé: 21

Phòng: 24 – Vé: 22

Phòng: 25 – Vé: 23

Phòng: 26 – Vé: 24

Phòng: 27 – Vé: 27

Phòng: 28 – Vé: 28

Phòng: 29 – Vé: 30

Phòng: 30 – Vé: 31

Phòng: 31 – Vé: 31

Phòng: 32 – Vé: 38

Phòng: 33 – Vé: 39

Phòng: 34 – Vé: 40

Phòng: 35 – Vé: 42

Phòng: 36 – Vé: 47

Phòng: 37 – Vé: 50

Phòng: 38 – Vé: 52

Phòng: 39 – Vé: 54

Phòng: 40 – Vé: 55

Phòng: 41 – Vé: 59

Phòng: 42 – Vé: 63

Phòng: 43 – Vé: 65

Phòng: 44 – Vé: 67

Phòng: 45 – Vé: 70

100% 3 – tại 3 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 4

Phòng: 8 – Vé: 4

Phòng: 9 – Vé: 7

Phòng: 10 – Vé: 10

Phòng: 11 – Vé: 11

Phòng: 12 – Vé: 15

Phòng: 13 – Vé: 21

Phòng: 14 – Vé: 25

Phòng: 15 – Vé: 31

Phòng: 16 – Vé: 38

Phòng: 17 – Vé: 44

Phòng: 18 – Vé: 48

Phòng: 19 – Vé: 60

Phòng: 20 – Vé: 71

Phòng: 21 – Vé: 77

Phòng: 22 – Vé: 77

Phòng: 23 – Vé: 104

Phòng: 24 – Vé: 116

Phòng: 25 – Vé: 130

Phòng: 26 – Vé: 130

Phòng: 27 – Vé: 167

Phòng: 28 – Vé: 185

100% 4 – tại 4 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 5

Phòng: 8 – Vé: 7

Phòng: 9 – Vé: 12

Phòng: 10 – Vé: 20

Phòng: 11 – Vé: 32

Phòng: 12 – Vé: 41

Phòng: 13 – Vé: 66

Phòng: 14 – Vé: 80

Phòng: 15 – Vé: 117

Phòng: 16 – Vé: 152

Phòng: 17 – Vé: 188

100% 5 – tại 5 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 6

Phòng: 8 – Vé: 12

Phòng: 9 – Vé: 30

Phòng: 10 – Vé: 50

Phòng: 11 – Vé: 100

Phòng: 12 – Vé: 132

Hệ thống chưa hoàn chỉnh

100% 2 – tại 2 đoán:

Phòng: 8 – Vé: 3

Phòng: 9 – Vé: 3

Phòng: 10 – Vé: 3

Phòng: 11 – Vé: 4

Phòng: 12 – Vé: 5

Phòng: 13 – Vé: 6

Phòng: 14 – Vé: 6

Phòng: 15 – Vé: 7

Phòng: 16 – Vé: 8

Phòng: 17 – Vé: 9

Phòng: 18 – Vé: 10

Phòng: 19 – Vé: 11

Phòng: 20 – Vé: 12

Phòng: 21 – Vé: 13

Phòng: 22 – Vé: 13

Phòng: 23 – Vé: 16

Phòng: 24 – Vé: 17

Phòng: 25 – Vé: 18

Phòng: 26 – Vé: 19

Phòng: 27 – Vé: 20

Phòng: 28 – Vé: 22

Phòng: 29 – Vé: 23

Phòng: 30 – Vé: 25

Phòng: 31 – Vé: 26

Phòng: 32 – Vé: 28

Phòng: 33 – Vé: 30

Phòng: 34 – Vé: 31

Phòng: 35 – Vé: 32

Phòng: 36 – Vé: 33

Phòng: 37 – Vé: 35

Phòng: 38 – Vé: 39

Phòng: 39 – Vé: 39

Phòng: 40 – Vé: 40

Phòng: 41 – Vé: 43

Phòng: 42 – Vé: 46

Phòng: 43 – Vé: 49

Phòng: 44 – Vé: 51

Phòng: 45 – Vé: 52

100% 3 – tại 3 đoán:

Phòng: 8 – Vé: 4

Phòng: 9 – Vé: 4

Phòng: 10 – Vé: 6

Phòng: 11 – Vé: 8

Phòng: 12 – Vé: 11

Phòng: 13 – Vé: 13

Phòng: 14 – Vé: 15

Phòng: 15 – Vé: 15

Phòng: 16 – Vé: 24

Phòng: 17 – Vé: 27

Phòng: 18 – Vé: 33

Phòng: 19 – Vé: 35

Phòng: 20 – Vé: 45

Phòng: 21 – Vé: 49

Phòng: 22 – Vé: 59

Phòng: 23 – Vé: 65

Phòng: 24 – Vé: 76

Phòng: 25 – Vé: 83

Phòng: 26 – Vé: 94

Phòng: 27 – Vé: 105

Phòng: 28 – Vé: 120

Phòng: 29 – Vé: 132

Phòng: 30 – Vé: 142

Phòng: 31 – Vé: 153

Phòng: 32 – Vé: 165

Phòng: 33 – Vé: 191

100% 4 – tại 4 đoán:

Phòng: 8 – Vé: 5

Phòng: 9 – Vé: 6

Phòng: 10 – Vé: 10

Phòng: 11 – Vé: 17

Phòng: 12 – Vé: 24

Phòng: 13 – Vé: 30

Phòng: 14 – Vé: 44

Phòng: 15 – Vé: 57

Phòng: 16 – Vé: 76

Phòng: 17 – Vé: 99

Phòng: 18 – Vé: 126

Phòng: 19 – Vé: 151

Phòng: 20 – Vé: 198

100% 5 – tại 5 đoán:

Phòng: 8 – Vé: 6

Phòng: 9 – Vé: 9

Phòng: 10 – Vé: 20

Phòng: 11 – Vé: 34

Phòng: 12 – Vé: 59

Phòng: 13 – Vé: 78

Phòng: 14 – Vé: 138

Phòng: 15 – Vé: 189

100% 6 – tại 6 đoán:

Phòng: 8 – Vé: 7

Phòng: 9 – Vé: 16

Phòng: 10 – Vé: 45

Phòng: 11 – Vé: 84

Phòng: 12 – Vé: 176

Đánh giá xổ số xổ số kiểu Ý (Lô tô)

Thông số kỹ thuật

Tùy chọn Giá trị
quy tắc 5 của 90
Những người tham gia Nước Ý
Thời gian vẽ W. 20:00
Thứ tự. 20:00
Đã ngồi. 20:00
Yêu cầu về thuế Tiền thắng xổ số phải chịu thuế địa phương trong năm loại thuế.
thể loại 1: tiền thắng cược lên đến € 100 được miễn thuế;
thể loại 2: số tiền từ € 100,01 đến € 300 phải chịu thuế cố định là € 1,03;
thể loại 3: số tiền từ € 300,01 đến € 500 phải chịu thuế cố định € 3,10;
thể loại 4: số tiền từ € 500,01 đến € 1 000 phải chịu mức đóng góp cố định là 3,10 € và thuế 12%;
thể loại 5: số tiền trên € 1 000,01 phải chịu một khoản phí cố định là € 6,20 và thuế 12%.

Các khái niệm cơ bản, được sử dụng trong Chính sách

2.1. Xử lý tự động dữ liệu cá nhân - xử lý dữ liệu cá nhân bằng công nghệ máy tính;

2.2. Chặn dữ liệu cá nhân - tạm thời chấm dứt việc xử lý dữ liệu cá nhân (ngoại trừ trường hợp, nếu cần xử lý để làm rõ dữ liệu cá nhân);

2.3. Trang web - một tập hợp các tài liệu đồ họa và thông tin, cũng như các chương trình máy tính và cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính khả dụng của chúng trên Internet tại địa chỉ mạng https://thelotter.club;

2.4. Hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân - một tập hợp dữ liệu cá nhân có trong cơ sở dữ liệu, và cung cấp xử lý công nghệ thông tin và phương tiện kỹ thuật;

2.5. Ẩn danh dữ liệu cá nhân - hành động, kết quả là không thể xác định, nếu không sử dụng thêm thông tin, dữ liệu cá nhân thuộc về Người dùng cụ thể hoặc đối tượng khác của dữ liệu cá nhân;

2.6. Xử lý dữ liệu cá nhân - bất kỳ hành động nào (hoạt động) hoặc một tập hợp các hành động (hoạt động), được thực hiện với việc sử dụng các công cụ tự động hóa hoặc không sử dụng các công cụ đó với dữ liệu cá nhân, bao gồm cả bộ sưu tập, ghi âm, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, làm rõ (sự đổi mới, sự thay đổi), khai thác, sử dụng, quá trình lây truyền (Lây lan, cung cấp, truy cập), nhân cách hóa, chặn, xóa, phá hủy dữ liệu cá nhân;

2.7. Nhà điều hành - cơ quan chính phủ, chính quyền thành phố, pháp nhân hoặc thể nhân, độc lập hoặc cùng với những người khác tổ chức và (hoặc là) xử lý dữ liệu cá nhân, cũng như xác định mục đích xử lý dữ liệu cá nhân, thành phần dữ liệu cá nhân, được xử lý, hành động (hoạt động), cam kết với dữ liệu cá nhân;

2.8. Dữ liệu cá nhân - bất kỳ thông tin nào, liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Người dùng cụ thể hoặc có thể nhận dạng được của trang web https://thelotter.club;

2.9. Người dùng - bất kỳ khách truy cập nào vào trang web https://thelotter.club;

2.10. Cung cấp dữ liệu cá nhân - hành động, nhằm mục đích tiết lộ dữ liệu cá nhân cho một người nhất định hoặc một nhóm người nhất định;

2.11. Phổ biến dữ liệu cá nhân - bất kỳ hành động nào, nhằm mục đích tiết lộ dữ liệu cá nhân cho một nhóm người vô hạn định (chuyển dữ liệu cá nhân) hoặc để làm quen với dữ liệu cá nhân của số lượng người không giới hạn, bao gồm việc tiết lộ dữ liệu cá nhân trên các phương tiện truyền thông, bố trí thông tin và mạng viễn thông hoặc cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân theo bất kỳ cách nào khác;

2.12. Chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới - chuyển dữ liệu cá nhân sang lãnh thổ nước ngoài cho cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, pháp nhân nước ngoài hoặc pháp nhân nước ngoài;

2.13. Phá hủy dữ liệu cá nhân - bất kỳ hành động nào, kết quả là dữ liệu cá nhân bị phá hủy không thể phục hồi với việc không thể khôi phục thêm nội dung của dữ liệu cá nhân trong hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân và (hoặc là) vật mang dữ liệu cá nhân bị phá hủy.

Đánh giá xổ số xổ số của Đức (Lô tô)

Thông số kỹ thuật

Tùy chọn Giá trị
quy tắc 6 của 49 + PB 1 của 10
Những người tham gia nước Đức
Thời gian vẽ Thứ Tư. 18:00
Đã ngồi. 19:00
Thanh toán Jackpot Tiền mặt
Yêu cầu về thuế Tiền trúng xổ số không phải chịu thuế địa phương.

Cơ hội chiến thắng

Giải thưởng Sự phù hợp Tỷ lệ cược
1 Giải thưởng 6+PB 1:125 854 344
2 Giải thưởng 6 1:15 731 793
3 Giải thưởng 5+PB 1:487 807
4 Giải thưởng 5 1:60 976
5 Giải thưởng 4+PB 1:9 291
6 Giải thưởng 4 1:1 161
7 Giải thưởng 3+PB 1:510
8 Giải thưởng 3 1:64
9 Giải thưởng 2+PB 1:68

Trò chơi "Lotto" của Đức bắt nguồn từ 74 năm của thế kỷ trước. Lotto được nghĩ ra và phát hành bởi một công ty trò chơi lớn "DLTB", Trong đó bao gồm 16 xổ số độc lập. Hiệp hội được gọi là "Lotteriegesellschaosystem". Trò chơi không giống nhau, và tất cả đều diễn ra ở các địa điểm khác nhau ở Đức.

Chơi xổ số, phải chọn 6 số từ 1 đến 49, và cuối cùng - số lượng quả bóng thưởng, được gọi là "Superzahl" - từ 0 đến 9. Tiền thắng cược thuộc về những người tham gia đó, ai đoán được 2 và nhiều con số khác, cũng như số tiền thưởng. Và giải thưởng chính thuộc về một, ai đã sắp xếp đúng trình tự của 6 phòng, cũng như một quả bóng thưởng.

Quỹ giải thưởng có thể tăng lên theo thời gian, nếu không có ai trúng giải độc đắc của tuần hiện tại. Do đó, số tiền thưởng cho mỗi hạng mục là không giống nhau và được hình thành liên quan đến tổng số giải thưởng.. Số tiền thắng trong đợt rút thăm ngày càng nhiều, cho đến khi người chiến thắng tiếp theo được xác định. Giải thưởng không phải chịu thuế địa phương.

Điều đáng mừng là không chỉ có công dân Đức mới có thể tham gia quay số mở thưởng Lotto.. Bất kể vị trí, mọi người đều có cơ hội mua vé và tham gia xổ số trực tuyến. Đối với điều này, xổ số có dịch vụ trợ giúp đặc biệt. Sử dụng cơ hội này, bạn có thể tự chọn số hoặc sử dụng chức năng chọn nhanh. Khi mua vé trực tuyến, chúng thực sự được mua ở Đức và được gửi đến tài khoản của bạn bản in đã quét của chúng.

Điều này xổ số đức số đếm 9 hạng mục giải thưởng: từ 2 + tiền thưởng đến hàng được đoán đầy đủ. Quy mô của giải thưởng trong mỗi hạng mục được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tổng quỹ trò chơi, hình thành cho lưu thông hiện tại. Nếu bạn chiến thắng ở bất kỳ hạng mục nào, bạn sẽ được trả toàn bộ giải thưởng, vì không cần phải trả thuế địa phương.

Xổ số là thú vị cho, rằng người tham gia có nhiều cơ hội - bạn thậm chí có thể giành được một giải thưởng nhỏ cho 3 số được chọn chính xác. Vì vậy, mỗi người chơi có cơ hội nhận thưởng cao hơn nhiều..

Hệ thống tích lũy để hình thành quỹ giải thưởng không kém phần khuyến khích người tham gia trò chơi. Việc không có người chiến thắng trong một lần rút thăm làm tăng tỷ lệ trong mỗi hạng mục cho trò chơi tiếp theo.

Hệ thống chưa hoàn chỉnh

100% 2 – tại 2 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 3

Phòng: 8 – Vé: 3

Phòng: 9 – Vé: 3

Phòng: 10 – Vé: 4

Phòng: 11 – Vé: 6

Phòng: 12 – Vé: 6

Phòng: 13 – Vé: 7

Phòng: 14 – Vé: 7

Phòng: 15 – Vé: 10

Phòng: 16 – Vé: 10

Phòng: 17 – Vé: 12

Phòng: 18 – Vé: 12

Phòng: 19 – Vé: 15

Phòng: 20 – Vé: 16

Phòng: 21 – Vé: 17

Phòng: 22 – Vé: 19

Phòng: 23 – Vé: 21

Phòng: 24 – Vé: 22

Phòng: 25 – Vé: 23

Phòng: 26 – Vé: 24

Phòng: 27 – Vé: 27

Phòng: 28 – Vé: 28

Phòng: 29 – Vé: 30

Phòng: 30 – Vé: 31

Phòng: 31 – Vé: 31

Phòng: 32 – Vé: 38

Phòng: 33 – Vé: 39

Phòng: 34 – Vé: 40

Phòng: 35 – Vé: 42

Phòng: 36 – Vé: 47

Phòng: 37 – Vé: 50

Phòng: 38 – Vé: 52

Phòng: 39 – Vé: 54

Phòng: 40 – Vé: 55

Phòng: 41 – Vé: 59

Phòng: 42 – Vé: 63

Phòng: 43 – Vé: 65

Phòng: 44 – Vé: 67

Phòng: 45 – Vé: 70

100% 3 – tại 3 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 4

Phòng: 8 – Vé: 4

Phòng: 9 – Vé: 7

Phòng: 10 – Vé: 10

Phòng: 11 – Vé: 11

Phòng: 12 – Vé: 15

Phòng: 13 – Vé: 21

Phòng: 14 – Vé: 25

Phòng: 15 – Vé: 31

Phòng: 16 – Vé: 38

Phòng: 17 – Vé: 44

Phòng: 18 – Vé: 48

Phòng: 19 – Vé: 60

Phòng: 20 – Vé: 71

Phòng: 21 – Vé: 77

Phòng: 22 – Vé: 77

Phòng: 23 – Vé: 104

Phòng: 24 – Vé: 116

Phòng: 25 – Vé: 130

Phòng: 26 – Vé: 130

Phòng: 27 – Vé: 167

Phòng: 28 – Vé: 185

100% 4 – tại 4 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 5

Phòng: 8 – Vé: 7

Phòng: 9 – Vé: 12

Phòng: 10 – Vé: 20

Phòng: 11 – Vé: 32

Phòng: 12 – Vé: 41

Phòng: 13 – Vé: 66

Phòng: 14 – Vé: 80

Phòng: 15 – Vé: 117

Phòng: 16 – Vé: 152

Phòng: 17 – Vé: 188

100% 5 – tại 5 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 6

Phòng: 8 – Vé: 12

Phòng: 9 – Vé: 30

Phòng: 10 – Vé: 50

Phòng: 11 – Vé: 100

Phòng: 12 – Vé: 132

Rate article